Οι Υγρότοποι της Ελλάδας

Λίμνη Κερκίνη

Σαν επιστηµονικός όρος, η λέξη υγρότοπος υποδηλώνει κάθε τόπο που καλύπτεται µόνιµα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά, αλλά έχει υπόστρωµα (έδαφος, άµµο, χαλίκια κ.ά) υγρό για µεγάλο διάστηµα του έτους.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόµησης των υγροτόπων, όπως για παράδειγµα µε βάση τη φύση των νερών αν δηλαδή κινούνται ή είναι στάσιµα, την αλατότητα του νερού, τη γειτνίασή τους µε θάλασσα, το υπόστρωµά τους, µε το αν είναι φυσικοί ή τεχνητοί κλπ.

 • ∆έλτα ποταµών
 • Εκβολές ποταµών
 • Έλη
 • Λίµνες
 • Λιµνοθάλασσες
 • Πηγές
 • Ποταµοί
 • Τεχνητές λίµνες

Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος Στροφυλιάς

∆έλτα ποταµών
∆έλτα ονοµάζονται οι εκτάσεις που σχηµατίζονται από τα στερεά υλικά που µεταφέρουν οι ποταµοί και τα εναποθέτουν στις εκβολές τους. Μολονότι όλοι οι ποταµοί µεταφέρουν στερεά υλικά, δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να σχηµατίζουν δέλτα. Για να σχηµατιστεί ένα δέλτα, πρέπει να υπάρχει ευνοϊκός συνδυασµός παραγόντων τόσο στη λεκάνη απορροής όσο και στις εκβολές. Συνήθως, αξιόλογα δέλτα σχηµατίζουν οι ποταµοί που δέχονται πολλές βροχοπτώσεις, συλλέγουν τα νερά τους από µεγάλες εκτάσεις, έχουν δηλαδή µεγάλη λεκάνη απορροής, και εκβάλλουν σε σχετικά ήρεµα, αβαθή θαλασσινά ή λιµναία νερά. Καθώς το ορµητικό νερό του ποταµού συναντά τα σχετικά ήσυχα νερά της θάλασσας ή κάποιας λίµνης, η ταχύτητά του µειώνεται απότοµα. Έτσι, η λάσπη και τα υπόλοιπα υλικά, που έχει συλλέξει ο ποταµός, αποτίθενται σε µεγάλες εκτάσεις στις εκβολές. Με την πάροδο του χρόνου παίρνουν το σχήµα της βεντάλιας. Αυτός ο σχηµατισµός είναι το δέλτα. Πήρε το όνοµα του από το ελληνικό γράµµα ∆.

Λίµνη Ισµαρίδα και σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών Θράκης

Εκβολές ποταµών
Το χαµηλότερο και πιο διαπλατυσµένο τµήµα της κοίτης ενός ποταµού, εκεί όπου συµβαίνει µείξη του ποτάµιου νερού µε το θαλασσινό ονοµάζεται εκβολή του ποταµού.

Έλη
Έλη είναι πολύ ρηχές περιοχές που συγκεντρώνεται νερό µόνιµα ή περιοδικά.

Λίµνες
Οι περισσότερες λίµνες είναι λίµνες γλυκού νερού και σχηµατίζονται κατά το πλείστον µακριά από τις ακτές της θάλασσας ως αποτέλεσµα τεκτονικών ή ηφαιστειακών δυνάµεων ή από τη δράση των παγετώνων.

Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη

Λιµνοθάλασσες
Λιµνοθάλασσες είναι αβαθείς παράκτιες περιοχές που συγκεντρώνεται νερό και οι οποίες επικοινωνούν µε τη θάλασσα µέσω ενός, συνήθως, διαύλου. Ευνοϊκές συνθήκες σχηµατισµού τους είναι οι εξής: επίπεδες και αµµώδεις ακτές, εκβολή ποταµού και κατάλληλη δράση των θαλάσσιων ρευµάτων.

Πηγές
Πηγές, καλούνται οι τοποθεσίες από τις οποίες συµβαίνει ελεύθερη εκροή υπόγειου νερού. Συνήθως στην Ελλάδα οι τοποθεσίες αυτές έχουν εµβαδόν πολύ λίγων τετραγωνικών µέτρων και σπανιότερα µερικών εκατοντάδων τετραγωνικών µέτρων.

Ποταµοί
Ποταµός είναι µια επιµήκης περιοχή συγκέντρωσης τρεχούµενου νερού, το οποίο ρέει προς τα κατάντη µε τη βαρύτητα.

Τεχνητές λίµνες
Οι τεχνητές λίµνες είναι η σπουδαιότερη κατηγορία τεχνητών υγροτόπων της Ελλάδος τόσο από την άποψη της έκτασης που καλύπτουν όσο και από την άποψη του αριθµού και των αξιών που έχουν αποκτήσει. Ονοµάζονται και τεχνητοί ταµιευτήρες.

Αµβρακικός Κόλπος

Δέλτα Έβρου

Τι µας προσφέρουν οι υγρότοποι
Τα υγροτοπικά οικοσυστήµατα προσφέρουν πληθώρα ευεργετικών για τον άνθρωπο, αλλά και για άλλους οργανισµούς, υπηρεσιών όπως:

 • Συµβάλλουν στην αποθήκευση και βελτίωση της ποιότητας του νερού
 • Εµπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς
 • Αποτελούν κύριες πηγές ύδρευσης και άρδευσης
 • Προστατεύουν από τις πληµµύρες
 • Συµβάλλουν στη διατήρηση της άγριας ζωής αποτελώντας καταφύγιο για τα πουλιά και δηµιουργώντας ισχυρές τροφικές σχέσεις
 • Παράγουν αλιεύµατα και
 • Προσφέρουν στον άνθρωπο πολλές ευκαιρίες για άσκηση και αναψυχή.

Λίµνη Βιστωνίδα – Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος

Σύµβαση Ραµσάρ
Η Σύµβαση για τους Υγροτόπους ∆ιεθνούς Σηµασίας κατέχει µια πολύ σηµαντική πρωτιά, αφού είναι η πρώτη σύγχρονη Σύµβαση µεταξύ εθνών που σκοπό έχει την προστασία των φυσικών πόρων. Η Σύµβαση υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 στη µικρή πόλη Ραµσάρ στο Ιράν, στις ακτές της Κασπίας θάλασσας.
Σκοπός της Σύµβασης είναι η ορθολογική χρήση των υγροτόπων µέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και µέσω διεθνών συνεργασιών ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη µε βάση τα αειφορικά πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσµο. Με τη Σύµβαση αυτή τα κράτη µέλη εκφράζουν την αφοσίωση τους στην προστασία των υγροτόπων διεθνούς σηµασίας, αλλά και τη βασική τους φιλοσοφία που βασίζεται στην ορθολογική χρήση των υγροτόπων, δηλαδή τη διατήρηση του οικολογικού τους χαρακτήρα, η οποία θα επιτευχθεί µόνο µέσω της αειφόρου ανάπτυξης.

Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου

∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα και Αλυκή Κίτρους

Ποια η κατάσταση των υγροτόπων στην Ελλάδα;
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 400 µικροί και µεγάλοι υγρότοποι συνολικής έκτασης 2.000.000 στρεµµάτων. Οι ελληνικοί υγρότοποι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φυσικού τοπίου της χώρας µας, ενώ ταυτόχρονα πλήθος πουλιών και άλλων ειδών τρέφονται, αναπαράγονται ή ξεχειµωνιάζουν σε αυτά τα οικοσυστήµατα. Μέχρι πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων.
Στην Ελλάδα 11 υγρότοποι προστατεύονται µέσω της Σύµβασης Ραµσάρ. Αυτοί είναι:

 1. Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος Στροφυλιάς
 2. Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου
 3. Αµβρακικός Κόλπος
 4. Λίµνη Μικρή Πρέσπα
 5. ∆έλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκµονα και Αλυκή Κίτρους
 6. Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη
 7. Λίµνη Κερκίνη
 8. ∆έλτα Νέστου
 9. Λίµνη Βιστωνίδα – Λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος
 10. Λίµνη Ισµαρίδα και σύµπλεγµα λιµνοθαλασσών Θράκης
 11. ∆έλτα Έβρου

Στους περισσότερους από αυτούς έχουν δηµιουργηθεί και ενηµερωτικά κέντρα.

Λίµνη Μικρή Πρέσπα

Δέλτα Νέστου

Χάρτης των Υγροτόπων της Ελλάδας

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...